امیر باقری

اطلاعات بیشتر

دبیری توان مند


معرفی ویدیویی


درس های من

نام درس مدت زمان مشاهده
تست سه ساعت مشاهده
test سه ساعت مشاهده
فیزیک 1 10 مشاهده