درباره ما

این مجموعه (رایا) به صورت آزمایشی متنی را منتشر کرده که ویژگی های زیر را دارد.

  1. اولا ساده
  2. دوما بدون آلایش

این از متن ما بود.

که میتوان خواند

بهترین ها

اساتید و همکاران ما در مجموعه رایا